De prijs is € 21,00 per maand voor 1 les per weekJe rekent € 63,00 per kwartaal af het hele jaar door. Daar is in mee berekend dat we tijdens de reguliere schoolvakanties (basisonderwijs Noord Holland) gesloten zijn.

 

Reguliere schoolvakanties  basisonderwijs Noord Holland schooljaar 2018 en 2019:

-Meivakantie:                              20/04/2019 t/m 05/05/2019

-Hemelvaart:                                30/05/2019

-Pinksteren:                                  10/06/2019

-Zomervakantie:                           13/07/2019 t/m 25/08/2019

 

Zie mijn face book pagina Happy Power Sports voor handige tips en laatste nieuwtjes!

+- 20 minuten conditie, +- 20 minuten billen, buik en benen, 20 minuten Yoga stretch
+- 20 minuten conditie, +- 20 minuten billen, buik en benen, 20 minuten Yoga stretch

Algemene voorwaarden Happy Power Sports, opgesteld op 25 september 2016

 

1.       Algemeen

1.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Happy Power Sports en de persoon die mee doet met de les (hierna te noemen “de klant”).

1.2   Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval. Dit kan niet met terugwerkende kracht worden gedaan.

 

2.       Lidmaatschap

2.1   Termijn

Een lidmaatschap bij Happy Power Sports zal ingaan  op de datum afgesproken tussen de klant en de sportinstructrice en is altijd voor de duur van drie maanden met stilzwijgende verlenging van telkens drie maanden. Gelijklopend met de normale kwartalen van een jaar (januari tot en met maart, april tot en met juni, juli tot en met september, oktober tot en met december)

2.2   Proefles

Het is mogelijk om één proefles mee te doen. In dit geval wordt er door de klant €6,50 betaald. Indien de klant lid wordt, wordt €5.- in  mindering gebracht bij de eerste betaling.

2.3   Inschrijving

Als de klant zich inschrijft dient minimaal de volgende informatie doorgegeven te worden:

·         Voor- en achternaam

·         Adres

·         Telefoonnummer

·         Representatieve foto

·         Kopie identiteitsbewijs

·         Voorzien van handtekening

2.4   Inschrijfkosten

Er worden de eerste keer geen  inschrijfkosten gerekend. Als de klant zich uitschrijft en zich later weer in wilt schrijven wordt er € 25,- inschrijfkosten in rekening gebracht.

2.5   Wijziging lidmaatschap

Als de klant het lidmaatschap wil wijzigen,  dient dit schriftelijk te gebeuren.

Het is echter niet mogelijk om tussentijds het abonnement stop te zetten voor bijvoorbeeld een vakantie. Er wordt betaald voor een vaste plek en in de prijs is meegerekend dat er tijdens de reguliere schoolvakanties geen lessen worden gegeven. Voor uitzonderingen wordt verwezen naar lid 1.2

 

3.       Betaling

3.1   Bedrag

De klant betaalt per termijn € 63,00 voor één les per week. Als de klant  meer lessen volgt, wordt het bedrag evenredig verhoogd. Daar is in mee berekend dat Happy Power Sports tijdens de schoolvakanties gesloten is.

3.2   Wijze van betaling

Per termijn wordt het bedrag contant overhandigd of met een periodieke boeking overgemaakt op rekeningnummer: Nl37ABNA0585984751 t.n.v. Happy Power Sports onder vermelding van lidmaatschapnummer.

3.3   Moment van betaling

Het bedrag dient voor de eerste van de maand van de nieuwe termijn op de rekening van Happy Power Sports binnen, dan wel contant overhandigd te zijn.

3.4   Betalingsachterstand

Als de klant niet heeft voldaan aan lid 3.3,  wordt er € 7,50 administratiekosten  in rekening gebracht bovenop het normale bedrag. En dient de klant het termijnbedrag met de administratiekosten  binnen zeven dagen alsnog contant overhandigd te zijn dan wel op de rekening van Happy Power Sports binnen te zijn.

 

 

4.       Trainingstijden               

4.1   Wisselmogelijkheden

Het is mogelijk om te ruilen met een andere klant, dit dient in overleg met Happy Power Sports te gebeuren.

4.2   Vakantieperiode

Happy Power Sports houdt de reguliere basisschool vakantieperiodes en feestdagen aan van noord Nederland

 

5.       Verhindering

5.1   Les annuleren

Happy Power Sports behoudt zich het recht om een les te annuleren.

 

6.       Beëindiging lidmaatschap

6.1    Opzegtermijn

Opzegtermijn voor de klant bedraagt vier weken voor het begin van de nieuwe termijn. De klant dient Happy Power Sports  hier schriftelijk over in te lichten via mailadres happypowersports@gmail.com

6.2   Restitutie

Als de klant het lidmaatschap opzegt, is het niet mogelijk om het reeds betaalde bedrag terug te vragen.

 

7.       Risico en aansprakelijkheid

7.1   Happy Power Sports aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.

7.2   De klant  is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.